NDT - Non destructive Testing

NDT-operatørens arbeidsoppgaver har som formål å redegjøre et objekts integritet i henhold til fabrikasjonsstandarder, lover, forskrifter og kundekrav.
Gjennom krav oppnås riktig kvalitet og integritet for produktets formål.

- NDT – ikke destruktiv testing av materialer og sveiste -, og korrosjonsutsatte konstruksjoner.

 

Som NDT-operatør har man ved hjelp av for eksempel magnetisme, ultralyd og radiografi muligheten til å teste materialer og sveiste -, og korrosjonsutsatte konstruksjoner for defekter, mot krav i dokumenter og hos kunder.
NDT benyttes i alle faser for et gitt produkt, dvs. under fremstilling og under drift.
NDT under drift skaffer til veie viktige data, som igjen er kundens underlag for forutsigbarhet, planlegging og videre driftsfaser.

NDT – metoder kan være følgende, men ikke begrenset til:

  1. • Visuell testing (VT)
  2. • Magnetpulver testing (MT)
  3. • Penetrant testing (PT)
  4. • Radiografi testing (RT)
  5. • Ultralyd testing (UT)
  6. • Virvelstrøm testing (ET)
ndt

For mer informasjon om NDT, Les mer hos NDT-foreningen

www.ndt.no

Fordeler med NDT

Non Destructive Testing

  • - Pålitelig tiltak for kvalitetssikring.


  • - Utføres uten å utsette testobjekter for ytre påvirkning av ødeleggende karakter.


  • - NDT-utstyr er svært mobilt.


  • - Rask utførelse med hensyn til kostnad / nedetid på utstyr.

Viktigheten av NDT for sveiste konstruksjoner

ultrasonic

Ved dimensjonering av konstruksjoner er det flere faktorer som ligger til grunn for hvilke dimensjoner, profiler, fugetyper, a-mål på kilsveiser, etc. som skal benyttes.
Men som utgangspunkt for dette ligger grunnmaterialet til grunn.

Målet er derfor etter sammenføyning at egenskapene, m/ hensyn på homogenitet i sveisemetall og mekaniske egenskaper for øvrig, skal være tilnærmet likt med det som i utgangspunktet var i grunnmaterialet før sveising.


Dette betyr at sprekker, porer, slagg, bindefeil, rotfeil, kantsår, som er defekter som opptrer under sveising, vil forringe de ønskede egenskapene i konstruksjonen.
Ved en gitt belastning kan dette i største konsekvens føre til havari.
Disse defektene kan påvises ved hjelp av NDT. Nå er det slik at om ikke omfanget av NDT er kategori A, dvs. 100 %, men B, så kan man anta at noen defekter etter sveising kan opptre, men at disse er der uten å bli påvist.
Hvis det er en lavere kontrollkategori, så vil deriblant dimensjoneringsfaktoren bli høyere.
Derfor vil totalkostnaden av en konstruksjon bli en balansegang mellom flere faktorer; materialvekt – materialkostnad – kontrollkategori, etc.

Metodevalg er rettet mot hvilke defekter det ønskes avdekket.


De forskjellige metodenes fordeler og ulemper er forskjellige, fra materialtyper og geometriske betingelser.
I tilfeller det reises tvil, brukes flere metoder i kombinasjon med hverandre for å verifisere defektens type, størrelse og beliggenhet.
Metoder ihht. gitt produkt og materiale er også bestemt ut i fra standarder.
Om NDT er godkjent der dette er påkrevd, har man bestrebet at konstruksjonen har de ønskede egenskaper før og etter sammenføyning.
Og sist, men ikke minst, at produktet har den kvalitet ihht. standard og ønsker fra oppdragsgiver. Ved kontinuerlig fokus, utførelse og overvåking med NDT kan uønskede hendelser begrenses, erfaringsoverføring genereres, og skade på miljøet og mennesker unngås.

Våre NDT–operatører er sertifiserte etter NORDTEST / NS- EN ISO 9712.
I tillegg er operatørene kvalifiserte etter interne og/eller eksterne krav til kvalifisering.

Bruksområde:

Rørledninger

Rørledninger leder forskjellige typer medier, som gir ulike belastninger.
Erosjon og/eller korrosjon er defekter som kan lede til lekkasjer, eller i verste fall, eksplosjon. Slike hendelser kan forebygges.
Ved kontinuerlig vedlikehold og overvåking kan driftsstanser begrenses, og skade på miljøet og mennesker unngås. Flere NDT – metoder kan utføres uten driftsstans.

Nye konstruksjoner med sveiste sammenføyninger

Stadig flere typer konstruksjoner i dag har krav om NDT ved sammenstilling.
I tillegg til eksempelvis sentrale produkter innenfor Subsea, jackets for plattformer og stålbroer, blir det utført NDT av sveisepersonellets sertifiseringsobjekter.

Beholdere

Separator

Funksjonen til prosessbeholdere er vital i prosessyklusen.
Men levetiden er begrenset, og bestemmes av hvordan elementer som trykk, varme og kjemikalier sliter på materialene.
Som ved rørledninger kan driftsstanser reduseres til det minimale ved at potensielle skadeforløp oppdages tidlig.
På denne måten kan driftsplanlegging optimaliseres med hensyn til obligatorisk vedlikehold, utskiftninger, modifisering og modernisering.
Flere NDT – metoder kan utføres uten driftsstans

Fartøy

Alle fartøy i kommersiell drift er pålagt kontroller av ulik karakter og omfang ut i fra alder, tilstand og formål.
Fartøy som tankere, fiskefartøy, hurtigbåter og bilferger er pålagt kontroll ved gitte intervaller. I denne kontrollen vises det også til NDT som metode for å avdekke eventuell reduksjon i gods i skrog og struktur.
På bakgrunn av eventuelle for lave målinger ihht. krav, må skrog og/eller struktur fornyes.

Kraftverk

SOS inspection med inspeksjon på kraftverk

Ved kraftverk er nedetid kostbart.
Dette kan skyldes obligatorisk vedlikehold som forutsetter stans i driften, men kostnaden kan raskt eskalere ved uønsket driftsstans.
Kraftverk består av store vitale enheter som generatorer og turbiner, som igjen er bygd opp av mange komponenter.
Levetiden til roterende utstyr er avhengig av flere faktorer, og ofte avgjørende er uønsket vibrasjon.
Vibrasjoner kan skyldes mekaniske, hydrauliske og/eller elektriske problemer, som igjen kan skade komponenter i utstyret.
Ikke minst er fundament og innfesting for generatorer og turbiner utsatt for krefter som kan føre til slitasje og brudd.
I mange tilfeller kan konstruktiv bruk av NDT benyttes som et viktig ledd i en vedlikeholdsplan for å forebygge uønskede stanser.

Løfteutstyr

Løfteutstyr består av en rekke varianter av løfteinnretninger, som kan spenne seg fra enkle løfteåk for bruk på truckgafler, kranbommer, til løfteåk for industricontainere.
Dette er utstyr som tjener et felles formål, å benyttes for sikre løft utallige ganger i en eller flere faser av logistikkjeden.
NDT av denne type utstyr kan utføres på grunn av obligatorisk vedlikehold, eller konkrete krav i lov, - og forskrifter, som kan forutsette stans i driften.
Ved en uønsket hendelse kan kostnadene raskt overskride budsjett, og i værste fall liv gå tapt.
I tillegg kan kunden miste troverdighet overfor sine oppdragsgivere.

løfteutstyr

SOS Inspection AS

Vi sitter på god kompetanse innenfor de tjenester vi tilbyr, og bistår gjerne på konsulentoppdrag, og/eller som local contact ved større prosjekter.
SOS Inspection AS bistår og støtter kunden.

Vi ønsker at din bedrift, ditt prosjekt eller ditt problem blir vår utfordring.
- enklere, og lønnsomt for begge parter.

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Kontakt